Leencontract

Om een geldlening af te kunnen sluiten is daartoe een leencontract noodzakelijk. Met een leencontract wordt feitelijk vastgelegd onder welke voorwaarden de lening tot stand is gekomen. Dit houdt in dat in het leencontract staat aangegeven wie welke bedrag aan welke lener verschaft. Binnen het leencontract worden eveneens afspraken gemaakt aangaande omtrent:
  • hoeveel er wordt geleend;
  • hoelang de lening tot stand wordt gebracht;
  • welke rente vergoeding per jaar moet worden betaald, waarbij de rente per maand wordt verrekend;
  • op welke manier wordt afgelost.
Het is altijd van belang om een leencontract schriftelijk vast te leggen zodat alle betrokken partijen weten welke afspraken er zijn gemaakt.

Duur van het leencontract

Om de lening aan te gaan moet voor beide partijen duidelijk zijn hoelang het leencontract wordt aangegaan. Binnen het leencontract wordt daartoe de duur vastgelegd. De duur bepaalt dus het termijn waarbinnen het geleende bedrag moet worden terug betaald. Er is dus een strakke relatie met de duur van de lening en methode van aflossing.

Rente vergoeding

Om een lening te kunnen verkrijgen wordt in het leencontract vastgelegd hoeveel rentevergoeding betaald moet worden. Dit is veelal een vast percentage per jaar. De rente vergoeding dient daartoe echter per maand te worden vergoed. Let wel dat bij het opstellen van een leencontract die maandelijkse rente op de juiste manier wordt berekend. Indien er 4% per jaar moet worden betaald is dat per maand niet een twaalfde deel daarvan. Met deze formule kun je uitrekenen hoeveel rente je per maand moet betalen:
  • ( 1 + r ) ^ ( 1/12 ) – 1;
  • met daarin r = rente per jaar.
Bij 4% rente per jaar moet je dus per maand het volgende percentage betalen:
  • ( 1 + 0,04 ) ^ ( 1/12 ) – 1 = 0,3273 % per maand. Dit is iets lager als een twaalfde deel wat 0,333% zou zijn.

Leenhoogte

Belangrijk feit van het leencontract is uiteraard hoeveel er wordt geleend. Het is daarbij voor de lener van belang om te realiseren dat deze voldoende financiële ruimte heeft om het geleende bedrag compleet te kunnen terugbetalen. Dit is bij een leencontract bij een bank zonder meer een vereiste. De bank zal altijd checken wat voor type arbeidsrelatie je hebt en tegen welk maandelijks inkomen het werk wordt verricht. Zodoende kan de bank inschatten hoe goed de kansen liggen om het contractuele bedrag terug te krijgen. Laat de leenhoogte concreet vast leggen in het leencontract.

De wijze van aflossing

Hoe wordt het geleende bedrag terugbetaald? De geldverstrekker wil uiteraard het geleende bedrag compleet terug zien inclusief de rente die daar bij hoort. Het bedrag kan daartoe op verschillende manieren worden terugbetaald:
  • per maand wordt een gelijk bedrag terugbetaald met dalende rentelasten;
  • per maand wordt een deel afbetaald conform de annuïteiten aflossing met dalende rentelasten;
  • er wordt na looptijd van het leencontract in één keer afbetaald. Dit betekent dat de rentelasten iedere maand even hoog zijn.

Rechtsgeldigheid leencontract

Omdat alle partijen het leencontract hebben ondertekend is valt het leencontract onder het contracten- en verbintenissenrecht. Dit houdt in dat de betrokken partijen de voorliggende afspraken binnen het leencontract altijd moeten opvolgen. Er zitten namelijk tussen de lener en geldverstrekker een rechtsgeldige relatie waarbij de rechten en plichten binnen het leencontract zijn vastgelegd. Wegens de rechtsgeldigheid van het leencontract dienen beide partijen de voorwaarden na te komen. Gebeurt dit niet dan draagt de geldlener de hoofdelijke aansprakelijkheid en kan de geldverstrekker het contractuele leenbedrag opeisen.