Huurovereenkomst

Indien tussen twee partijen een object wordt verhuurd dient daartoe een huurovereenkomst afgesloten te worden. Binnen een huurovereenkomst staan de voorwaarden en uitgangspunten beschreven waarbinnen de huur van het object is geregeld. Het huurovereenkomst legt de wettelijke rechten vast tussen de huurder en verhuurder. Tussen beide partijen worden wettelijke verbintenissen gerealiseerd waaraan moet worden voldaan. Welke elementen dienen zoal opgenomen te zijn binnen een huurovereenkomst?

Beschrijving gehuurde object

Enerzijds staat er in de huurovereenkomst wat er wordt gehuurd. Betreft het een woning, kamer of bedrijfspand! Het object dient te worden omgeschreven, inclusief grootte en het adres. Dit kan namelijk ook voor de huurder van belang zijn voor de inschrijving in de gemeentelijke basis administratie. Voordat het huurovereenkomst door beide partijen wordt ondertekend doet u er goed aan om:

  • te controleren of de beschrijving van het te huren object overeenkomstig is met het werkelijke object. Inspecteer de ruimte zodat u weet of er gebreken zijn of niet. Laat deze repareren, of wel laat deze vastleggen in het huurovereenkomst;
  • te controleren of het huurovereenkomst compleet is. Dit kunt u goed laten doen bij een advocaat voor huurrecht of het gemeentelijk juridisch loket;

Rechten en plichten

Naast voorgaande elementen schrijft het huurrecht nog een reeks aan rechten en plichten voor waaraan beide partijen moeten voldoen. Denk daarbij aan het volgende:

  • de verhuurder is verplicht om het onderhoud aan de buitenkant optimaal te houden. Het geboden woongenot en -plezier moet altijd gewaarborgd worden. Enige lekkages of niet werkende apparatuur dient dan ook gerepareerd of vervangen te worden;
  • de huurder is verplicht om de ruimte in goede conditie te houden. Dit houdt in een geregelde schoonmaak, een likje verf en het verplicht repareren of vergoeden van eventueel veroorzaakte schade;
  • beide partijen dienen daarbij op een vriendelijke manier met elkaar om te gaan zodat de huurovereenkomst langdurig blijft bestaan.

Huurvergoeding en termijn

Anderzijds dient er omschreven te staan hoe hoog de huurvergoeding is en binnen welke termijnen deze moet worden vergoed. U maakt gebruik van de ruimte en daar tegenover staat een geldelijke vergoeding. Gewoonlijk wordt de huur vergoed voor de eerste van de nieuwe maand. Let wel dat de hoogte van de gevraagde vergoeding in alle redelijkheid is met de kwaliteit van de geleverde ruimte en dat daar een wettelijke basis aan ten grondslag moet liggen. Tevens kan worden vastgelegd of de ruimte voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt aangegaan. Bepaalde tijd houdt in dat de huurovereenkomst met een aflopende tijd wordt aangegaan.

Nakomen huur overeenkomst

Het is van belang om de in de huurovereenkomst opgenomen punten op te volgen. Wordt dit niet gedaan dan is er in principe sprake van schending van de huurovereenkomst. Dit betekent dat er een huurconflict is ontstaan welke naar alle redelijkheid zo snel als mogelijk opgelost moet worden. Dit kan worden bereikt door:

  • gezamenlijk om tafel te zitten en om het huurconflict met mogelijk aanvullende afspraken op te lossen;
  • de inzet van juridische mediation om tussen beiden een acceptabele oplossing te vinden;
  • de inzet van een advocaat voor huurrecht.

Controle huurrecht belangen

Om uw huurovereenkomst concreet te kunnen controleren dient u contact op te nemen met een juridisch specialist huurrecht. Dit is helemaal van belang indien het om een huurovereenkomst gaan binnen de zakelijke vastgoed markt. U doet er goed aan om uw huurrecht belangen goed te vertegenwoordigen door juridisch correct opgestelde huurovereenkomsten. Zo voorkomt u mogelijk toekomstige problemen.