Ontbinding huurcontract

Ontbinden huurcontract

Een huurcontract is een wederrechtelijk contract waarmee verbintenissen tussen huurder en verhuurder worden gecreëerd.

Beide partijen hebben daarmee rechten en plichten jegens elkaar. Dit betekent ook dat het huurcontract niet zo één-twee-drie ontbonden kan worden.

Vanuit de huurder ligt dit gemakkelijker dan voor de verhuurder. Iedereen heeft recht op een dak boven zijn hoofd en dus worden er wettelijk gezien ook zwaardere eisen opgelegd aan de verhuurder indien het komt tot een ontbinding van het huurcontract. Uiteraard dienen daarbij wettelijke redenen voor aangegeven te zijn om werkelijk het huurcontract te mogen ontbinden. Bij twijfels schakelt u juridisch advies in zodat uw belangen goed zijn behartigd.

De huurder wil ontbinden

Het huurcontract wordt door de huurder ontbonden. Contractueel gezien dient de huurder het gehuurde object in minimaal dezelfde staat terug te geven aan de verhuurder. Enige schade aan het object dient dan ook hersteld te worden. Daartoe dient eveneens de borgstelling van het gehuurde object. Mocht het gehuurde object niet in oorspronkelijke staat zijn hersteld, dan kan de waarde van die schade worden ingehouden. De huurder heeft een opzegtermijn van minimaal een maand tot maximaal drie maand. Dit moet aan de verhuurder worden gemeld middels een schriftelijke en per aangetekende brief. Daarbij bent u niet verplicht om te vermelden waarom u de huur opzegt. Is het echter zo dat u een huurcontract bent aangegaan voor een vastgelegde periode dan dient die periode eerst te zijn doorlopen.

De verhuurder wil ontbinden

Indien de verhuurder het huurcontract wil ontbinden dan moet de verhuurder met een langere opzegtermijn rekening houden. Daarbij dient met een minimum van drie maand rekening te worden gehouden. Ieder jaar dat de huurder de woonruimte heeft gehuurd neemt de opzegtermijn toe tot maximaal een half jaar. Ook de huurder dient het ontbinden van het huurcontract met een schriftelijke aangetekende brief kenbaar te maken. De verhuurder is verplicht om een wettelijke reden voor het ontbinden van het huurcontract op te geven. Oftewel de verhuurder moet beargumenteren waarom de huurder uit huis moet. Let wel dat de verhuurder de huurder niet zomaar op straat mag zetten, omdat iedereen het recht heeft op een dak boven zijn hoofd. De huurder dient eerst andere woonruimte te vinden.

Onduidelijke reden voor ontbinding

Indien de verhuurder komt met een onduidelijke of twijfelachtige reden voor het moeten ontbinden van het huurcontract, dan staat de huurder uiteraard in zijn recht. Het is dan ook noodzaak dat de huurder juridische assistentie inschakelt. Kom bij ons lang zodat u een vrijblijvende check kunt krijgen van uw omstandigheden. Op basis daarvan kunt u beslissen wat de best te nemen stappen zijn. Het is namelijk van belang dat u uw belangen behartigd. U kunt niet zomaar uit huis worden gezet. Krijgt u te maken met een ontbinding van het huurcontract door de verhuurder laat de omstandigheden dan altijd checken door een juridisch specialist.

Huur conflict

Heeft u te maken met een huur conflict dan doet u er goed aan om een juridisch specialist in te schakelen. Een huur conflict kan ook opgelost worden. veelal maakt u daarbij gebruik van de juridisch mediator waarbij tussen beide partijen wordt bemiddeld. Zodoende kan bij een huur conflict tot een oplossing gekomen worden zonder dat daarbij het huurcontract moet worden ontbonden. Voor vragen neemt u met ons contact op.

Contract bepaalde tijd

Contract bepaalde tijd

Als je een baan hebt, dan zijn er meerdere contracten mogelijk. Er zijn vaste contracten, maar je kunt bijvoorbeeld ook als uitzendkracht werken. Een contract voor bepaalde tijd is in principe niet zoveel anders als een contract voor onbepaalde tijd. Behalve dan het belangrijke onderdeel dat het contract voor bepaalde tijd, maar voor een bepaalde periode is en het contract voor onbepaalde tijd onbepaald.

Een contract met onbepaalde tijd maakt het voor een werkgever heel erg lastig om een contract te beëindigen. Vandaar dat dus veel mensen graag een contract voor onbepaalde tijd willen hebben. Dit geeft mensen vaak een stuk meer zekerheid dan telkens een contract voor een bepaalde tijd te krijgen. Met deze zekerheid durven medewerkers wel een leaseauto contract af te sluiten.

Een arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst die wordt getekend voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. Het is best normaal voor een werknemer om te beginnen met een tijdelijk contract, bijvoorbeeld een jaarcontract. Een werkgever mag maximaal 3 tijdelijke contracten met de werknemer afsluiten, hierna moet de werkgever een contract voor onbepaalde tijd aan de werknemer aanbieden.

Wat wordt er vermeld in een contract voor bepaalde tijd?

In een contract voor bepaalde tijd staat in principe dezelfde informatie vermeld als in een contract voor onbepaald. Het enige verschil is dus de periode dat deze arbeidsovereenkomst geldig is. Vaak zal dit een jaarcontract betreffen. Het is ook mogelijk dat iemand weet dat hij of zij maar tijdelijk in dienst komt. Dit is bijvoorbeeld het geval als iemand een tijdelijk contract krijgt om een vrouw met zwangerschapsverlof te vervangen. Een contract voor bepaalde tijd mag niet worden opgezegd door de werkgever of de werknemer, tenzij hier van tevoren afspraken over zijn gemaakt.

Hoofdpagina

Het belang van een overeenkomst

Door een overeenkomst op welk gebied dan ook, wordt er schriftelijk vastgelegd, waar alle partijen zich aan dienen te houden. Dit schriftelijk op papier vastleggen van regels en afspraken is van groot belang om zekerheid in te kunnen bouwen.
Omdat een overeenkomst wordt getekend door alle betrokken partijen, is het een wettelijk middel waar iedere partij zich aan moet houden. Verder is een overeenkomst van belang om planning op langere termijn te kunnen maken. Zonder overeenkomsten zouden we namelijk afhankelijk zijn van het vertrouwen in elkaar en elkaar op het woord moeten geloven.
Helaas behoort dit niet tot de mogelijkheden, omdat overeenkomsten meestal met gelden en verplichtingen rond gelden te maken hebben.

Wat staat er in een contract

De ene keer wordt er over een overeenkomst gesproken en de andere keer over een contract. In principe betekenen ze hetzelfde en hebben ze hetzelfde doel. In een contract of overeenkomst staan gemaakte afspraken, verplichtingen en regels waar u zich aan dient te houden. Op de voorzijde van een contract staat meestal

 • de periode waarvoor het contract wordt aangegaan, bijvoorbeeld een contract voor bepaalde tijd
 • de namen van alle partijen,
 • de eventuele betalingsverplichtingen en
 • datums waarop verplichtingen voldaan moeten worden.

Uiteraard kan er afhankelijk van het soort contract nog veel meer op de voorzijde vermeldt staan. De voorzijde wordt vaak goed nagelezen voordat er getekend wordt. Een contract of overeenkomst bestaat echter vaak uit meerdere kantjes of bladzijden. Juist op de achterzijde en de andere bladzijden staan vaak de zaken beschreven die problemen kunnen opleveren of het juist heel moeilijk maken om onder het contract uit te komen. Daarom is het van groot belang om de tijd te nemen en ook de andere bladzijden en de kleine lettertjes te lezen.

Laat u juridisch voorlichten

Wanneer het over overeenkomsten, met grote zakelijke belangen gaat, is het verstandig om de overeenkomst juridisch te laten checken. Neem hier de tijd voor en laat u niet overdonderen. Is de andere partij gehaast en gunt deze u de tijd niet voor een uitgebreide controle van de overeenkomst, dan kunt u er vanuit gaan dat er iets fout zit. Des te meer een reden voor juridische controle en advies. Is een overeenkomst getekend zonder dat deze goed gecheckt is, zult u hier slapeloze nachten en veel onrust van kunnen ondervinden.

Wat gebeurt er bij contract breuk

Contract breuk betekent beëindiging van het contract tijdens de looptijd. Onder bepaalde omstandigheden kan contract breuk goedgekeurd worden, maar dan zit hier meestal wel een boete aan vast. Afhankelijk van het soort contract kunnen deze boetes zeer hoog oplopen, zodat contract breuk niet aantrekkelijk is en hier vaak nog wel een keer over wordt nagedacht. Betreft het echter contract breuk zonder overleg, dan bent u strafbaar. Deze straffen kunnen oplopen tot enorme boetes en in de uiterste gevallen zelfs tot gevangenisstraffen. Een contract of overeenkomst naleven voorkomt dus veel leed.

Welk soort overeenkomsten

Overeenkomsten zijn er in alle soorten en maten. De overeenkomsten waar de meeste mensen in hun leven mee te maken krijgen zijn de arbeidsovereenkomst en een huur- of koopcontract. Toch zijn er nog tal van andere overeenkomsten. Bent u bijvoorbeeld zelfstandig ondernemer, dan zult u te maken hebben met zakelijke overeenkomsten, die afspraken tussen u, de klanten en de leveranciers vastleggen. Voor alles is een overeenkomst op te stellen. Wanneer u bij welke afspraak dan ook, zekerheid wilt over het nakomen hiervan, kunt u een overeenkomst opstellen. Wel moet een overeenkomst voldoen aan bepaalde juridische maatstaven.

Ontbinding koopovereenkomst

Ontbinding koopovereenkomst

Krijg je van de verkoper een minder waardig product dan kun je de koopovereenkomst ontbinden. Ben je een koop aangegeven dan heb je feitelijk te maken met een koopovereenkomst. Dit is in feite een wederzijds verbintenissen scheppen contract waar rechten en plichten aan zitten verbonden.

Het is dus zaak dat beide partijen daaraan voldoen. Uiteraard moet je waar voor je geld krijgen en dus dien je kritisch op de aankoop te zijn. Het is echter vaak zo dat je pas gebreken kunt ontdekken als je er thuis mee aan de slag gaat. Heb je een gebrek ontdekt dan moet je snel terug gaan naar de verkoper om zo je gelijk te halen. Des te langer je wacht des te minder rechten heb je.

Wettelijke ontbindingsredenen

Een koopovereenkomst kan uiteraard niet zonder goede reden zomaar worden ontbonden. Er dienen gegronde redenen te zijn waarom een koopovereenkomst ontbonden kan worden. Denk daar bijvoorbeeld aan de volgende redenen:

 • het gekochte voorwerp vertoont zware gebreken waarbij het direct duidelijk is dat er een kat in zak is gekocht;
 • als de verkoper niet tijdig conform koopovereenkomst kan leveren, jij loopt dus schade door te late levering. Dit wordt ook wel verzuim van de leverende partij genoemd;
 • als er bij herhaaldelijke reparatie geen verbetering wordt geboekt;
 • enzovoorts.

Het moet dus duidelijk zijn dat de verkopende partij niet aan de voorwaarden waarmee de koopovereenkomst is aangegaan voldoet. Indien er duidelijk verzuim is van de verkopende partij dan kan de koopovereenkomst worden ontbonden.

Een klein gebrek

Ook bestaat de mogelijkheid om de koopovereenkomst gedeeltelijk te ontbinden. Veelal wordt dit gedaan omdat het kleine gebrek de werking van het gekochte voorwerp niet verminderd en niet gevaarlijk is. Het kleine gebrek is dan mogelijk een esthetisch iets. De koopovereenkomst kan dan blijven bestaan echter met de voorwaarde dat de verkoper een kleine vergoeding geeft voor het kleine gebrek. Zodoende kan aan de voorwaarden van het koopovereenkomst worden voldaan zonder dat het complete koopovereenkomst wordt ontbonden.

Woningkoop

Een apart onderdeel vormt uiteraard de koop van een woning. Voordat de koop geregeld kan worden dient na het overeenkomen van de verkoopprijs een voorlopig koopovereenkomst te worden ondertekend. Daarmee leggen de verkoper en koper de intentie vast om het eigenaarschap over te dragen. Let daarbij op dat:

 • de ontbindende voorwaarden zoals het niet voor elkaar kunnen krijgen van de hypotheeklening eveneens staat vastgelegd;
 • je na ondertekening nog drie werkdagen bedenktijd hebt om van mening te veranderen.

Ontbindende voorwaarden

In die periode kan de koopovereenkomst woning nog worden ontbonden, danwel als andere ontbindende voorwaarden van kracht zijn. Een voorlopige koopovereenkomst in mondelinge vorm is niet rechtsgeldig en dus bestaat een mondelinge koopovereenkomst voor woningen niet. Een koopovereenkomst wordt dus altijd aangegaan in schriftelijke vorm. Lees altijd aandachtig het voorlopige en definitieve koopovereenkomst voor woningen door voordat u tekent. Je dient exact te weten wat je precies ondertekent om ellende in de toekomst te voorkomen.

Ontbinding koopcontract

Ontbinding koopcontract

Een koopcontract kan worden ontbonden indien de geleverde verplichting niet aan de gewoonlijke eisen voldoet. Indien er een koopcontract is afgesloten tussen twee partijen dan hebben beide partijen naar elkaar verplichtingen. Indien de leverende partij niet die verplichting niet nakomt danwel is er sprake van misleiding geweest dan kan het koopcontract tussen beiden worden ontbonden. Onder welke omstandigheden kan een koopcontract worden ontbonden, en hoe zit dat in het geval van woning koop?

Redenen voor ontbinding koopcontract

Wegens welke omstandigheden is het wettelijk gezien toegestaan om een koopcontract te ontbinden? Voldoet de redenen aan onderstaande lijst dan kan het koopcontract worden ontbonden:

 • indien het product niet voldoet aan de eisen; indien de verkoper het product niet of onder de maat repareert danwel als er geen vervanging binnen de gestelde termijn wordt aangeleverd;
 • indien het object na verschillende reparaties nog immer defect is;
 • indien het product grote gebreken vertoond;
 • indien de verkopende partij de voorliggende problemen niet wil oplossen.

Zit u ook in de omstandigheid waarbij de verkopende partij niet aan de verplichtingen van het koopcontract voldoet dan kunt u eenzijdig het koopcontract ontbinden en uw geld terug eisen.

Aanzeggen ontbinding

Het is noodzaak om het koopcontract schriftelijk te ontbinden, zodat het allemaal netjes is vastgelegd alsmede de reden van de ontbinding. U dient bij het ontbinden uiteraard het gekochte voorwerp retourneren waarna u uw geld terug krijgt. U heeft recht op het geld en u moet geen tegoedbon accepteren. U wilt namelijk het geld aan een zaak uitgeven waar wel de juiste kwaliteit wordt geleverd. Zaken doen met deze zaak is namelijk voor u verleden tijd.

Gedeeltelijke ontbinding

Het is ook mogelijk om een gedeeltelijke ontbinding van het koopcontract te doen. Indien er een klein mankement aan het gekochte product zit dan is het veelal niet mogelijk om het koopcontract compleet te laten ontbinden. Toch is het mogelijk om dat het koopcontract deels te laten ontbinden. U gaat in dat geval noodgedwongen akkoord met het mankement en daartoe krijgt u een deel van het geld van de verkopende partij terug. Zodoende zijn beide partijen relatief tevreden met de oplossing en houden beide partijen zich aan de uitgangspunten van het koopcontract.

Ontbinden koopcontract woning

Bent u van plan om een woning te kopen dan moet dit altijd schriftelijk worden vastgelegd. Gewoonlijk ontvangt u daartoe een voorlopig koopcontract woning. Het moet duidelijk in dit voorlopige koopcontract staan wat de ontbindende factoren kunnen zijn. U dient uiteraard de financiering rond te krijgen om zo de woning feitelijk te kunnen bekostigen. Naast deze ontbindingsredenen heeft u eveneens drie werkdagen de tijd om na te denken over de aankoop van de woning. Dit is exclusief de zaterdag en zondag.

Geschillen commissies

Het kan ook zijn dat na het overeenkomen van een koopcontract er een conflict ontstaat tussen de koper en verkoper. Dan kunt u een Geschillencommissie benaderen. Dit zijn onafhankelijke instellingen welke bemiddelen tussen de consument en de zakelijke wereld zoals bedrijven en ondernemingen. Zoals bijvoorbeeld www.geschilonline.nl.

Indien er een conflict is kan dit aan hen worden voorgelegd om te achterhalen welke standpunten zwaarder wegen. U kan bijna altijd van deze geschillencommissie gebruik maken, ook al is de verkopende partij niet bij een commissie is aangesloten.

Interim contract voor zzp

Interim contract voor zzp

Een interim contract, wat is dit nu eigenlijk precies? En wat houdt het allemaal in voor een zzp-er als hij of zij een interim contract afsluit? Waar moet je op letten als zzp-er. Dit zijn allemaal vragen die waarschijnlijk al snel bij je in je hoofd op zullen komen als je als zzp-er voor het eerst met een interim contract krijgt te maken. Dat is natuurlijk ook heel logisch, het is allemaal nieuw voor je, dus is het niet meer dan logisch dat je jezelf allerlei vragen hierover stelt.

En interim contract, wat is het precies?

Een interim contract is een contract wat door 3 partijen wordt afgesloten. In het geval van een zzp-er gaat het dan om:

 1. de zzp-er zelf
 2. de partij die de zzp-er inhuurt
 3. het interimkantoor

Als zzp-er teken je een contract met het interim kantoor waar je zaken mee doet. Het interimkantoor sluit weer een overeenkomst met het bedrijf waar je voor werkt.

Wanneer maken bedrijven gebruik van interim contracten

Alleen in de volgende gevallen is het mogelijk dat interim contracten gebruikt worden:

 • voor de vervanging van een vaste werknemer (afwezig door ziekte, net ontslagen, etc)
 • voor het uitvoeren van uitzonderlijk werk
 • bij een tijdelijke toename van werk

Overtredingen

Voor het gebruik kunnen maken van een interim contract worden strenge regels gebruikt. Een werkgever kan en mag dus niet zomaar met iemand een interim contract afsluiten. Overtredingen hierop worden soms bijzonder zwaar gestraft. Let ook op afwijkende bepalingen bij een contract voor bepaalde tijd.

Hoe lang kun je als zzp-er een interim contract krijgen?

Dit is afhankelijk van meerdere factoren. Dit heeft onder andere te maken met de reden waarom je een interim contract krijgt. Voor de lengte van een interim contract gelden wettelijke regels. Voor elke situatie kan er dus worden nagegaan hoe lang je ingehuurd mag worden.

Vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst

Om ontslagen te worden, wordt een vaststellingsovereenkomst oftewel een beëindigingsovereenkomst opgesteld waarin de voorwaarden van het ontslag worden omschreven. Ontslagen worden is altijd een vervelende zaak en de emoties kunnen dan ook aardig oplopen. Teken een vaststellingsovereenkomst dan ook niet direct!

Laat een juridisch specialist de vaststellingsovereenkomst dan ook grondig checken. Welke redenen van ontslag zijn er eigenlijk en op welke termen moet je specifiek letten? Een en ander is daarbij dan ook nog afhankelijk van de reden van ontslag. Hoe moet je bij een vaststellingsovereenkomst omgaan in geval van ziekte? Simpel, teken niet. Ben je niet zeker van je zaak schakel dan een juridisch specialist in.

Teken nooit een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte

De werkgever is namelijk verplicht volgens de Wet Uitbreiding Loon door Betalingsverplichting bij Ziekte om je 70% van het laatst verdiende loon tot op 104 weken door te betalen bij aanhoudende ziekte. Indien je werkgever tracht je een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen terwijl je ziek bent, dan probeert je werkgever zich goedkoop van je af te doen. Dit mag niet en is tegen de wet. Je mag niet ontslagen worden wegens ziekte. Teken dan ook niet! Heb je onverhoopt getekend heb je daarmee ook geen recht meer op de Ziektewet of Werkeloosheidswet. Teken je dan heb je jouw rechten verspeeld. Pas dan ook op. Na deze twee jaar mag je werkgever je bij goedkeuring door het UWV ontslaan, zodat je een WIA uitkering krijgt.

Redenen voor ontslag

Er zijn verschillende redenen dat jouw arbeidscontract kan worden ontbonden. De volgende redenen kunnen in het vaststellingsovereenkomst worden aangegeven, zoals een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Dit is de meest voorkomende reden. Met het bedrijf gaat het niet goed meer en draait geruime tijd rode cijfers. Betreft het hier echter collectief ontslag dan dient volgens de wet Wet Melding Collectief Ontslag het ontslag aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Daarbij valt te denken aan het afspiegelingsbeginsel, de vergoeding voor het ontslag, enzovoorts waartoe ontslag vergunning bij het UWV moet worden aangevraagd;

Ontslag van rechtswege

Ontslag van rechtswege. Sommige contracten worden aangegaan voor een bepaalde periode danwel totdat een bepaalde werkdoelstelling is behaald. Is één van beide behaald dan kan het contract reeds ontbonden worden;

Ontslag met wederzijds goedvinden

De werkgever en werknemer vinden beiden het wel welletjes. Vaak heb je als werknemer al een nieuwe baan gevonden zodat de overgang soepel verloopt. Het is echter anders wanneer je dit ondertekent terwijl je nog geen nieuwe baan hebt. Je hoeft namelijk niet bij het UWV aan te kloppen om enige vorm van uitkering, aangezien je zelf akkoord bent gegaan met het ontslag.

Ontslag op staande voet

Je hebt het duidelijk te bond gemaakt en je wordt per ommegaande ontslagen en kunt per direct het pand verlaten. Deze vorm van ontslag heeft direct invloed op je navolgende inkomen aangezien je al je rechten hebt verloren;

Concurrentie beding en relatie beding

Vaak worden in een vaststellingsovereenkomst termen gebruikt als concurrentie- en relatiebeding. Concurrentie beding betekent dat je specifieke kennis opgedaan binnen jouw werkzaamheden bij je oude werkgever niet bij de concurrent mag gebruiken. Indien je door de werkgever wegens bedrijfseconomische redenen danwel van rechtswege dan bent ontslagen is het concurrentiebeding op jou niet van toepassing. Je oude werkgever wil jou niet meer hebben, en het zou niet reëel zijn dat jij niet binnen je vakgebied verder mag opereren. Het relatie beding betekent dat je niet klanten van je oude werkgever mag meenemen naar de nieuwe werkgever. Dit zou oneerlijke concurrentie betekenen.

Samenlevingscontract opstellen

Samenlevingscontract opstellen

Als je al een tijdje een relatie hebt en je gaat samenwonen of je woont al een tijdje samen, dan komt er waarschijnlijk een moment dat je graag iets meer zekerheid in de relatie wilt krijgen. Want alhoewel je natuurlijk nooit verwacht dat jullie misschien uit elkaar gaan, zit die mogelijkheid er helaas wel in. En als dat gebeurd dan is het wel zo fijn dat jullie alles goed geregeld hebt.

Wie kan bijvoorbeeld in het huis blijven? Hoe gaan jullie de spullen verdelen? Maar een samenlevingscontract is ook handig zolang jullie nog samenwonen en alles gewoon goed gaat. In het contract kun je bijvoorbeeld ook afspraken maken over de verdeling van de financiën en dergelijke.

Samen naar de notaris

Als je een samenlevingscontract wilt hebben dan kun je deze laten opstellen en ondertekenen door een notaris. Een samenlevingscontract kost meestal rond de 300 euro. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van de notaris. Samen met de notaris kun je bepalen wat je allemaal wilt dat er wordt vernoemd in het samenlevingscontract. Natuurlijk worden jullie beiden namen genoemd en waar jullie wonen, maar er wordt nog veel meer vermeld. Hoe lang iemand bijvoorbeeld nog in huis mag blijven als de relatie uitgaat.

Samenlevingscontract niet alleen voor partners

Een samenlevingscontract is niet alleen geschikt voor partners. Als je bijvoorbeeld met een goede vriend of met een studiegenoot samenwoont, dan kun je hiermee ook een samenlevingscontract tekenen. Dit is bijvoorbeeld weer erg geschikt om afspraken te maken over wanneer iemand het huis mag verlaten. De ander moet dan ineens in zijn eentje de huur gaan betalen. Dat wil je natuurlijk niet, dus hier worden dan meestal afspraken over gemaakt. Bijvoorbeeld dat je het 2 maanden van tevoren aan moet geven, zodat de ander een nieuwe huisgenoot kan vinden.

Een samenleveingscontract zal meestal op tenminste twee namen staan. Wil je ook ander contract samen (laten opstellen, zoals huurcontracten en koopcontracten? Op deze site kan je:

 • een voorbeeld huurcontract downloaden en ook
 • een concept contract leaseauto downloaden.

Samenlevingscontract geregistreerd partnerschap

Samenlevingscontract geregistreerd partnerschap

Heb jij momenteel een relatie en woon je samen? Dan kun je er voor kiezen om dit vast te laten leggen. Naast dat zoiets als bijvoorbeeld trouwen een hele mooie gebeurtenis kunt zijn, kun je in bijvoorbeeld een samenlevingscontract mooi dingen vastleggen.

Het is waarschijnlijk een van de laatste dingen waar je je momenteel mee bezig houdt, maar wat nou als de relatie strand? Natuurlijk is het logisch dat je hier liever niet aan denkt, maar de waarheid is helaas dat meer relaties stranden dan relaties die een jarenlang succes zijn.

Geregistreerd partnerschap

Als je samenwoont en je wilt dit vastleggen dan kun je dit op 3 manieren doen, namelijk:

 1. Samenlevingscontract
 2. geregistreerd partnerschap
 3. trouwen

Geregistreerd partnerschap is een manier om je relatie met je partner wettelijk vast te leggen. Het geregistreerde partnerschap wordt formeel vastgelegd door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het geregistreerde partnerschap heeft vrijwel dezelfde gevolgen als het huwelijk.

Wat wordt er vermeld in het geregistreerde partnerschap

Zowel het huwelijk als het geregistreerd partnerschap zijn wettelijk geregelde samenlevingsvormen. De meeste onderdelen liggen dus voor een groot deel vast in de wet. Denk hierbij aan:

 • de rechten en plichten;
 • de voorwaarden die gelden om de verbintenis te kunnen sluiten;
 • de wijze waarop de verbintenis tot stand komt en wordt beëindigd.

Het is in Nederland ook mogelijk om een geregistreerd partnerschap af te sluiten tussen 2 mannen, als ook tussen 2 vrouwen. Het geregistreerde partnerschap is een verbintenis die ook internationaal erkend wordt.

Huwelijksovereenkomst ontbinden

Huwelijksovereenkomst ontbinden

Als u een huwelijk wilt ontbinden, dan kan dit verschillende oorzaken hebben. Een huwelijk ontbinden wordt ook wel een scheiding genoemd, maar ook bij het overlijden van één van de twee getrouwde mensen wordt de huwelijksovereenkomst ontbonden. Als u een huwelijksovereenkomst wilt ontbinden, is het zaak om hier erg goed over na te denken. Zeker als er kinderen in het spel zijn. De ontbinding van een huwelijksovereenkomst is duur, het is ontzettend veel werk en het is emotioneel zwaar. U moet dus wel erg zeker van uw zaak zijn.

Als u besluit om uw huwelijksovereenkomst (of Samenlevingscontract) te ontbinden, dan kunt u beiden een advocaat nemen. Deze advocaten helpen u met het ontbinden van uw huwelijksovereenkomst. Als u beide een eigen advocaat heeft, dan wordt het meestal een getouwtrek om spullen, kinderen, alimentatie en noem het allemaal maar op. Als u nog redelijk goed met elkaar door één deur of in ieder geval de intentie hebt om de huwelijksovereenkomst op een goede manier te ontbinden, dan kunt u ook kiezen om een scheidingsmakelaar in te huren. U heeft dan in principe gezamenlijk één tussenpersoon die aan u allebei denkt.

Huwelijksovereenkomst ontbinden door overlijden

Als één van de twee partners komt te overlijden, dan wordt de huwelijksovereenkomst automatisch ontbonden. Als er een vrouw achter blijft, wordt zij weduwe genoeg. Een man die achter blijft wordt een weduwnaar genoemd. Mochten zijn later alsnog met een ander willen trouwen, dan kan dit gewoon. Dit heeft wel invloed op een eventuele weduwen uitkering.