Huurcontract

Om een object te huren dient daartoe een huurcontract afgesloten te worden. Het huurcontract beschrijft de juridische uitgangspunten op basis waarvan de huur wordt aangegaan. Dit wordt tussen de huurder en verhuurder schriftelijk afgesloten zodat beide partijen weten wat de onderlinge verhouding is, en waaraan beide partijen moeten voldoen. Het huurcontract vormt daarmee een wettelijk contract waarmee rechten maar nog belangrijker plichten worden gerealiseerd. De verhuurder geeft het object in bruikleen en dus dient met het object ook verstandig omgesprongen te worden. Het huurcontract beschermt de belangen van zowel de huurder als de verhuurder. Laat uw huurcontract bij twijfel altijd controleren door een juridisch specialist.

Ruimte en huurlasten

Binnen het huurcontract moet zijn vastgelegd welk object of ruimte wordt gehuurd. Dit kunnen onder andere de volgende objecten zijn:
  • een slaapvertrek;
  • een complete woning;
  • een appartement;
  • een bedrijfsruimte;
  • en dergelijke.
Om gebruik te kunnen maken van die ruimte dient de huurder een vergoeding per maand te betalen. Uiteraard dient dit tijdig voor het afgesproken moment per maand te worden voldaan. Treedt er een betalingsachterstand op dan dient dit in goed overleg opgelost te worden.

Gebreken ten laste verhuurder

De verhuurder is uiteraard verantwoordelijk voor de algehele staat van het verhuurde object. Toch kan het zijn dat gedurende de bewoning door de huurder er gebreken ontstaan welke niet aan de huurder te verwijten vallen. Denk daarbij aan:
  • een lekkend dak;
  • een gescheurde leiding;
  • algeheel achterstallig onderhoud;
  • niet adequaat werkende machines indien deze binnen de huur afspraken vallen;
  • enzovoorts.
Dit zijn gebreken die de verhuurder moet herstellen omdat anders het woon- of werkcomfort verslechterd. Contractueel gezien dient de verhuurder de reparatie en de bijhorende kosten op zich te nemen.

Gebreken ten laste huurder

Ook de huurder kan schade aan het gehuurde object veroorzaken. Schade door toedoen van de huurder dient door de veroorzaker te worden hersteld. Denk aan: gaten in de muur, afgescheurd behang; kapotte betegeling; maar ook apparatuur welke door toedoen van de huurder schade oplopen. Iedere schade veroorzaakt dient te worden hersteld. Dit kan door de verhuurder worden gedaan mits de kosten door de huurder worden gedragen. Gewoonlijk zal de huurder er zelf zorg voor moeten dragen om gebreken te kunnen herstellen.

Nakomen afspraken huurcontract

Het is overduidelijk dat beide partijen de voorwaarden voor de huur van het object moeten nakomen. Het huurcontract is een wederrechtelijk contract waardoor en dus geldt het huurrecht. Om die regels te kunnen handhaven is het huurcontract opgesteld. Daarmee weet iedereen welke afspraken altijd nagekomen moeten worden.

Juridische inmenging

Om huurconflicten op te lossen zodat het bestaande huurcontract blijft bestaan, kan mogelijk juridische assistentie benodigd zijn. Dit kan in de vorm van bemiddeling en in het uiterste geval door de inschakeling van een advocaat voor gerechtelijke stappen. Op die manier kan ieder huurrechtelijk conflict effectief worden opgelost. Heeft u een huurconflict schakel dan de huurrecht advocaat in om zaken op orde te stellen.