Contract lening

Wil je geld lenen dan moet je daartoe een schriftelijke contract te ondertekenen, omdat daarmee de uitgangspunten van de lening staan vastgelegd. Een lening contract is een wederrechtelijk contract waarmee onderling verplichtingen worden aangegaan. Het is overduidelijk dat de geldlener moet voldoen aan de maandelijkse rentekosten en de manier waarop binnen de vastgelegde looptijd wordt afgelost. Het geldlening contract dient er dus toe om de wettelijke regels tussen beide partijen vast te leggen, zodat beide partijen die uitgangspunten compleet nakomen.

Rente en aflossing

Om dat door de geldverstrekker een geld lening is verstrekt heeft de geldverstrekker recht op rente. Per jaar dient daartoe een vergoeding te worden gegeven ter compensatie van de geld verstrekking. Dit is een rente percentage per jaar, echter wordt per maand betaald. Daarnaast is er sprake van aflossing. Hoeveel rente er werkelijk moet worden betaald is afhankelijk van de manier van aflossing:
  • lineaire aflossing: dit houdt in dat per maand een vast deel wordt afgelost. Stel er is een looptijd van drie jaar in het contract lening vastgelegd dan wordt per maand 1/36-ste deel afgelost. De rente lasten nemen iedere maand dan ook 1/36-ste deel af. De vaste lasten per maand nemen dus met de looptijd af;
  • annuïteiten aflossing: daarmee zijn de maandelijkse kosten over de looptijd gelijk. In eerste instantie is het rente aandeel groot en aflossing aandeel klein. Dit verandert geleidelijk aan naar een groot aflossing aandeel en klein rente aandeel; aflossing na looptijd. Iedere maand blijft de rente constant.
Leg de manier van rente en aflossing concreet vast in het lening contract zodat beide partijen weten wat de uitgangspunten zijn.

Mondeling contract

Om een geld lening aan te gaan is het mogelijk om zowel een mondeling als een schriftelijk lening contract af te sluiten. Probleem bij een mondeling contract is dat het lastig valt aan te tonen wat de uitgangspunten zijn geweest bij het afsluiten van de geld lening. Het is dan ook altijd verstandig om een geld lening schriftelijk vast te leggen, ook al sluit je het af met je beste kennis of vriend.

Schriftelijk contract

Voorkomen is beter dan genezen. Eenmaal schriftelijk vastgelegd heeft de geldlener namelijk hoofdelijke aansprakelijkheid en is het geld bedrag opeisbaar indien de afspraken niet na worden gekomen. Uiteraard gaan we ervan uit dat de lener netjes de rente en aflossing gedurende de looptijd betaalt zodat aan de contractuele leningsuitgangspunten wordt voldaan.

De hoogte en duur lening

Hoeveel wordt er geleend? Het is uiteraard voor de lener van belang om vooraf in te schatten hoeveel deze in werkelijkheid aan aanvullende onkosten kan dragen. Veelal is dit een vereiste indien je een lening contract afsluit bij de bank. Je moet namelijk de onkosten kunnen dragen. Daarnaast is het van belang om vast te leggen hoelang de lening wordt aangegaan. Dit is eveneens gerelateerd aan de contractuele afspraken aangaande de aflossing van de lening. Leg deze uitgangspunten concreet in een contract geldlening vast zodat op een later moment iedereen weet wat de uitgangspunten zijn geweest.